Băng keo nối màng phim

Thường được dùng trong các ứng dụng ngành in, loại băng keo này được thiết kế để kết dính các lớp vật liệu màng phim khác nhau lại trong một môi trường sản xuất.