tesa-metal-coil-core-starting-illustration

Dán điểm bắt đầu của cuộn kim loại

Kết nối an toàn kim loại vào lõi trong quá trình cán cuộn với băng keo hai mặt có độ bám dính cao của chúng tôi.

Các loại băng keo dán điểm bắt đầu của lõi cuộn kim loại