Ban Quản lý và Giám sát

Các thành viên của Ban Quản lý chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý công ty. Ban Quản lý chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chiến lược của Tập đoàn, phân bổ nhân lực, báo cáo và kế toán tài chính, quản lý rủi ro và kiểm soát doanh nghiệp.Giám đốc quốc gia

Tanaka Takafumi

Country Manager

tesa Vietnam Limited

Điện thoại: +84 243 766 7800

Fax: +84 243 766 7801

Global Executive Board of tesa SE

Members of Global Executive Committee

Ban Giám sát của tesa SE

Ban Giám sát của tesa SE gồm 6 thành viên, do các cổ đông có mặt và đại diện tại cuộc họp cổ đông hàng năm bầu ra. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Giám sát là 5 năm. Vào cuối nhiệm kỳ, họ đủ điều kiện để được bầu lại. Chủ tịch của Ban Giám sát do các thành viên của Ban bầu ra.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dessi Temperley
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH