Ban Quản lý và Giám sát

Các thành viên của Ban Quản lý chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý công ty. Ban Quản lý chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chiến lược của Tập đoàn, phân bổ nhân lực, báo cáo và kế toán tài chính, quản lý rủi ro và kiểm soát doanh nghiệp.

Giám đốc quốc gia

Tanaka Takafumi

Country Manager

Ban Giám sát của tesa SE

Ban Giám sát của tesa SE gồm 6 thành viên, do các cổ đông có mặt và đại diện tại cuộc họp cổ đông hàng năm bầu ra. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Giám sát là 5 năm. Vào cuối nhiệm kỳ, họ đủ điều kiện để được bầu lại. Chủ tịch của Ban Giám sát do các thành viên của Ban bầu ra.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg