Mạng lưới Cung ứng tesa

Stefan Schmidt

Mạng lưới Cung ứngTrình độ học vấn

1986 – 1990 Đại học Hamburg, Kỹ thuật điện – Kỹ thuật thông tin liên lạc

Kinh nghiệm Chuyên môn

Không quân Đức
1985 – 1993 Nhân viên kỹ thuật

tesa SE
Kể từ 1994 Quản lý dự án, nhà máy tesa Offenburg
1994 – 2000 Quản lý kỹ thuật, nhà máy tesa Offenburg
2000 – 2002 Quản lý sản xuất, nhà máy tesa Offenburg
2002 – 2003 Quản lý vật liệu, nhà máy tesa Offenburg
2003 – 2006 Giám đốc điều hành, nhà máy tesa Tô Châu, Trung Quốc
2007 – 2014 Giám đốc doanh nghiệp Công nghệ, tesa SE, Hamburg
Kể từ 2014 Phó chủ tịch điều hành, mạng lưới cung ứng, Hamburg

Đọc thêm