Nhân viên_RandD-002_72dpi-1

Thành viên

Là một phần của ngành công nghiệp băng keo, chúng tôi coi đó là một mục tiêu, cùng với các thành viên khác trong ngành, để sáng tạo hình thành các tiêu chuẩn kỹ thuật, xu hướng thị trường và quy định pháp lý. Do đó, chúng tôi là thành viên của các tổ chức sau.