automotive-surface-protection

Bảo vệ bề mặt - chúng tôi phục vụ bạn với các giải pháp kết dính phù hợp

Nhiều loại bề mặt trong các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau cần được bảo vệ trong thời gian ngắn hạn và dài hạn. Do đó, chúng tôi đã tập hợp tất cả các giải pháp tesa® mà các đối tác chuyển đổi của chúng tôi cần biết.

Các giải pháp bảo vệ bề mặt bên ngoài

Giải pháp bảo vệ bề mặt nội thất

Các giải pháp bảo vệ bề mặt vĩnh viễn

Băng keo bảo vệ bề mặt cho các ứng dụng đòi hỏi cơ học cao

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm tại đây

Liên hệ với chúng tôi