Pháp lý

Trang thông tin điện tử tại Việt Nam

Chịu trách nhiệm pháp lý cho nội dung website

Điều kiện sử dụng
Hãy hiểu rằng, do có nhiều cơ hội và rủi ro từ mạng máy tính [Internet], chúng tôi đã ban hành một số điều kiện khung để bảo vệ cho bạn và chúng tôi, mà chúng tôi yêu cầu bạn phải tuân theo.

Tất cả các thương hiệu được đánh dấu bằng ® đã được đăng ký thương hiệu của tesa SE