tesa Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học

Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học

Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học: Thông tin Chi tiết Ban đầu

Trải nghiệm mới

Tại tesa, chúng tôi quan tâm đến việc giáo dục con người. Do đó, nhiều công ty con cung cấp cho các thành viên cơ sở tận tâm cơ hội có được kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên trong một môi trường quốc tế và thú vị – ví dụ thông qua một kỳ thực tập. Không có gì lạ khi những người hoàn thành khóa thực tập chuyên ngành tại tesa sau đó cũng có cơ hội viết bài báo cuối khóa với sự hỗ trợ của tesa.
Nếu bạn muốn đóng góp những ý tưởng hay của mình cho một doanh nghiệp đổi mới, bạn rất phù hợp với chúng tôi.

Bạn có quan tâm không? Xem các cơ hội việc làm hiện tại của chúng tôi