Điều kiện sử dụng

Hãy hiểu rằng, do có nhiều cơ hội và rủi ro từ mạng máy tính [Internet], chúng tôi đã ban hành một số điều kiện khung để bảo vệ cho bạn và chúng tôi, mà chúng tôi yêu cầu bạn phải tuân theo.

1. Cập nhật các điều kiện sử dụng này

Do những cải tiến kỹ thuật và pháp lý liên tục, chúng tôi phải sửa đổi hoặc cập nhật các điều kiện sử dụng này theo thời gian. Vui lòng kiểm tra trước mỗi lần sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, để biết phiên bản điều kiện sử dụng cuối cùng được đăng tải. Phiên bản điều kiện sử dụng được đăng tải gần đây nhất là vào 31 tháng 1 năm 2017.

2. Bản quyền và quyền bảo hộ khác

Mọi nội dung trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các tập tin âm thanh và video, trừ khi có quy định rõ ràng để được phép làm ngược lại, đều là tài sản của chúng tôi và không được sao chép, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, chiếm đoạt, dùng hoặc bằng bất kỳ hình thức sử dụng nào khác cho mục đích công cộng hoặc thương mại khi chưa sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Xin lưu ý rằng sự vi phạm đối với bản quyền của chúng tôi hoặc với bất kỳ quyền bảo hộ nào khác có thể dẫn đến việc bạn bị xử lý theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự.

3. Loại trừ trách nhiệm

  • Trang thông tin điện tử này có thể chứa đường dẫn đến các trang thông tin điện tử của các nhà cung cấp khác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào có tính xúc phạm, không thích hợp, tục tĩu, trái pháp luật, vi phạm hoặc có thể bị phản đối hoặc bất hợp pháp mà bạn có thể gặp phải do truy cập vào đường dẫn đến các trang thông tin điện tử của các nhà cung cấp khác.
  • Việc sử dụng trang thông tin điện tử này và tải các dữ liệu là rủi ro của riêng bạn. tesa không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, đặc biệt là thiệt hại về các tập tin dữ liệu, phần cứng/phần mềm của người dùng, phát sinh từ việc này.

Responsible entity