Chính sách bảo mật

Quy định về bảo mật thông tin

Quy định bảo mật này để thông báo cho bạn biết về việc thu thập, xử lý và dùng (sau đây gọi là “sử dụng”) thông tin cá nhân. Bằng việc truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi và cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi khi thực hiện việc truy cập này, là bạn đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân đó theo Quy định về bảo mật thông tin này. Vui lòng xem thêm mục 8 dưới đây về việc làm thế nào để từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân

 

1.Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý:

Công ty TNHH tesa Việt Nam

Phòng 210, tầng 2, tòa nhà V-Tower, 649 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 243 766 7800

Fax: +84 243 766 7801

Andreas Gunnestrand

http://www.tesa.com/vi-vn

Nhận thêm thông tin

2. Người điều hành:
Ông Andreas Gunnestrand (Tổng Quản lý)

3. Loại thông tin được bảo mật:
Thông tin được bảo mật là thông tin cá nhân, được sử dụng để định danh một cá nhân cụ thể. Thông tin cá nhân ví dụ như, họ tên, địa chỉ nhận thư, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và cũng có thể là thông tin sử dụng như địa chỉ giao thức mạng máy tính (địa chỉ IP).

4. Mục đích của việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin:

tesa thu thập, xử lý và dùng (sau đây gọi là “sử dụng”) thông tin cá nhân do bạn cung cấp để chuẩn bị, ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt một giao dịch hoặc mối quan hệ như giao dịch với bạn và/hoặc để sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Mối quan hệ như vậy phát sinh, ví dụ như, khi bạn liên hệ với chúng tôi để lấy thông tin về chúng tôi hoặc về các sản phẩm của chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng công cụ đăng nhập từ bên ngoài [extranet login] như là một khách hàng. Trong các trường hợp này, tesa sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trả lời cho các câu hỏi của bạn.

5. Sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường:

Nếu bạn cho phép sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường, thì tesa sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mà bạn đã cho phép (như đưa tin trên bản tin) cho đến khi bạn rút lại sự cho phép đó - xem Mục 8 dưới đây. Điều này có nghĩa là tesa có thể liên hệ với bạn qua các phương thức được nêu trong tuyên bố đồng ý (thư điện tử, điện thoại, gửi thư bằng đường bưu điện, .v.v.) và gửi cho bạn thông tin và quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, dựa trên các phân tích về việc mua sắm và hành vi nhấp chuột của bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. tesa cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích việc sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi cho các mục đích cải tiến. 

Việc cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường phải được thể hiện rõ ràng, như bằng cách đánh dấu vào một ô thích hợp. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho mục đích quảng cáo và/hoặc nghiên cứu thị trường, bạn có thể rút lại sự cho phép đó vào bất cứ thời điểm nào. Thủ tục để rút lại sự cho phép được nêu tại đây [đường dẫn đến Mục 8 dưới đây (rút lại)].

6. Người hoặc nhóm người có thể nhận được thông tin:
Để trả lời các câu hỏi của bạn, có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty liên kết thuộc tập đoàn tesa hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ làm đại diện độc quyền cho tesa. Ví dụ về nhà cung cấp dịch vụ làm đại diện độc quyền và phải tuân theo chỉ thị của tesa là nhà cung cấp dịch vụ gửi bản tin. tesa đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chỉ thị của chúng tôi, với Quy định về bảo mật thông tin này và pháp luật về xử lý dữ liệu hợp đồng.

tesa sẽ giữ bảo mật thông tin cá nhân của bạn tại mọi thời điểm và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là đại diện cho tesa, trừ khi bạn có văn bản hoặc bằng phương thức điện tử đồng ý cho phép tesa tiết lộ hoặc tesa có quyền hoặc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

7. Sử dụng “cookie”

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có sử dụng “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được trình duyệt lưu trên ổ đĩa cứng máy vi tính của bạn. Để tìm hiểu thêm về cookie của chúng tôi, vui lòng truy cập vào mục chính sách sử dụng cookie của chúng tôi.

8. Plug-in xã hội
Các trang thông tin điện tử của chúng tôi có sử dụng các plug-in xã hội, tức là các plug-in dẫn đến các trang mạng xã hội, bao gồm nút “Chia sẻ” của Facebook. Trang facebook.com được vận hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Hoa Kỳ. Các plug-in này thường bao gồm logo của Facebook. Bên cạnh Facebook, tesa cũng sử dụng plug-in của Google+ (nhà cung cấp: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ), Twitter (nhà cung cấp: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) và Pinterest (nhà cung cấp: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ).
Vì các lý do liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tesa chủ định không sử dụng các plug-in mạng xã hội trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thay vào đó, tesa sử dụng một giải pháp kỹ thuật thay thế cho phép bạn có thể lựa chọn có truyền thông tin cho các nhà vận hành các trang mạng xã hội hay không và thời điểm để truyền thông tin như vậy là khi nào. Vì vậy, khi bạn truy cập vào các trang thông tin điện tử của chúng tôi, thông tin của bạn sẽ không tự động được truyền đến các trang mạng xã hội như Facebook, Google, Twitter hoặc Pinterest. Chỉ khi nào bạn tự chủ động nhấp chuột vào nút nào thì trình duyệt web của bạn sẽ kết nối với các máy chủ của các trang mang xã hội tương ứng, tức là khi bạn nhấp chuột vào các phần [elements] sau đó nhấp chuột vào biểu tượng mạng xã hội là bạn đồng ý cho phép trình duyệt của bạn kết nối với các máy chủ của các mạng xã hội và gửi thông tin về thói quen sử dụng đến người vận hành trang mạng xã hội đó.
tesa không gây ảnh hưởng đến tính chất hoặc phạm vi thông tin mà các trang mạng xã hội sau đó có thể thu thập được. Để có thông tin về mục đích và phạm vi thu thập thông tin, việc xử lý và sử dụng thông tin của các trang mạng xã hội và về quyền được bảo mật thông tin của bạn và các thiết lập cấu hình có liên quan, xem các khuyến cáo về bảo mật thông tin tương ứng của các trang mạng xã hội. Đối với Facebook, xem tại http://www.facebook.com/about/privacy/ và http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084
 
Để có thông tin về việc sử dụng thông tin của Google+ và Twitter thì xem tại http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/bzw. http://twitter.com/privacy và của Pinterest thì xem tại http://about.pinterest.com/privacy/.

9. Liên hệ, cung cấp thông tin, rút lại, hạn chế, xóa bỏ
Bạn được quyền có được thông tin miễn phí đối với các thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ, và được sửa đổi, hạn chế và/hoặc xóa đi các thông tin cá nhân đã được lưu trữ này.

Ngay khi bạn có yêu cầu, tesa sẽ thông báo cho bạn biết việc tesa có lưu trữ thông tin cá nhân của bạn hay không, và những thông tin cá nhân nào của bạn đã được tesa lưu trữ. Ngay khi bạn có yêu cầu, tesa sẽ ngay lập tức điều chỉnh hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào không còn chính xác hoặc lỗi thời mà tesa đã lưu trữ. Nếu bạn không tiếp tục cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn, thì vào bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể rút lại sự cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn và/hoặc yêu cầu hạn chế sử dụng một phần hoặc toàn bộ các thông tin cá nhân của bạn hoặc xóa đi các thông tin cá nhân của bạn mà tesa đã lưu trữ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc có yêu cầu cung cấp thông tin, điều chỉnh, hạn chế hoặc xóa thông tin cá nhân đã được tesa lưu trữ và rút lại sự đồng ý trước đây của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Công ty TNHH tesa Việt Nam.

Phòng 210, tầng 2, tòa nhà V-Tower, 
649 Kim Mã, quận Ba Đình, 
Hà Nội, Việt Nam

https://www.tesa.com/vi-vn