Ứng dụng của băng keo trong sản xuất giấy gợn sóng

Sản xuất bìa các tông gợn sóng

Băng keo đặc biệt dùng cho các quy trình sản xuất bìa các tông gợn sóng và thiết kế hộp bìa các tông.