Cơ sở tesa tại Tô Châu

Băng dính đặc biệt dành cho các thiết bị điện tử và xe hơi

Cơ sở tesa tại Tô Châu, Trung Quốc