Nhà máy tesa tại Hamburg

Sản phẩm đặc biệt dành cho các ngành công nghiệp

Nhà máy tesa tại Hamburg, Đức