Đối với Nhân viên và Xã hội

Cam kết xã hội của chúng tôi

Vì con người và xã hội

Trong cam kết xã hội của mình, chúng tôi đã cam kết hướng tới giáo dục bình đẳng và cơ hội cho các thế hệ tiếp theo. Do đó, tesa tăng cường hỗ trợ một số lượng lớn các dự án giáo dục, đặc biệt là trên phạm vi quốc tế.