que chẩn đoán

Chẩn đoán In-Vitro

Các sản phẩm của tesa được thiết kế đặc biệt dùng cho các ứng dụng IVD đáp ứng nhu cầu cao về chức năng và quy trình thao tác