tesa-marine-industry-tape-for-cable-bundling-wire-mounting-on-boat

Đánh dấu, gắn, khai thác, buộc chặt và bó dây điện

Chúng tôi cung cấp các loại băng keo an toàn và đa dạng để bó cũng như bảo vệ dây điện và cáp trên tàu thuyền.