Nhãn đánh dấu & Nhận diện

Giải pháp hoàn hảo dùng cho đánh dấu chống xâm nhập trái phép vĩnh viễn hoặc các nội dung mã hóa. Các nhãn này được thiết kế để dùng cho các máy khắc laze.