Tính tuần hoàn và Giảm thiểu chất thải

Tính tuần hoàn và giảm thiểu chất thải 

Đưa kinh tế tuần hoàn thành khuôn khổ chính

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • Chúng tôi cố gắng giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất và từ các sản phẩm.
  • Đến năm 2030, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều hơn các sản phẩm có giải pháp bền vững trong suốt vòng đời.
  • Chúng tôi sẽ đầu tư vào các quy trình không sử dụng dung môi và thu hồi toàn bộ dung môi.