Tính tuần hoàn và Giảm thiểu chất thải

Tính tuần hoàn và giảm thiểu chất thải 

Đưa kinh tế tuần hoàn thành khuôn khổ chính

tesa sẽ đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên một cách cẩn trọng nhất có thể. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là tránh lãng phí. Trong trường hợp không tránh được thì chúng tôi sẽ hạn chế lãng phí. Trọng trường hợp bất khả kháng, chúng tôi sẽ tìm cách tái sử dụng hoặc tái chế chất thải bằng nhiều phương thức khác nhau. Đến năm 2025, chúng tôi muốn loại bỏ hoàn toàn việc chôn lấp rác thải do sản xuất.

tesa sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào việc phát triển công nghệ và năng lực sản xuất không sử dụng dung môi và tiết kiệm năng lượng. Tại các cơ sở hiện đang phủ dung môi, chúng tôi sẽ thực hiện nâng cấp về mặt kỹ thuật để thu hồi hoàn toàn dung môi vào cuối quy trình và tiếp tục giữ lại trong chu trình tuần hoàn.

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • Chúng tôi cố gắng giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất và từ các sản phẩm.
  • Đến năm 2030, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều hơn các sản phẩm có giải pháp bền vững trong suốt vòng đời.
  • Chúng tôi sẽ đầu tư vào các quy trình không sử dụng dung môi và thu hồi toàn bộ dung môi.