Gắn thanh cái

Gắn thanh cái & cách điện

Sử dụng băng keo hai mặt mỏng của chúng tôi để gắn thanh cái và cách điện tối ưu trong các quy trình thủ công và tự động.

Sản phẩm