Phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành

Băng keo là lý tưởng cho nhiều ứng dụng liên kết khác nhau trong các phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành.

Mounting tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_mounting_of_mirrors_and_components

Bonding tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để gắn các phụ kiện xe tải

Fitting tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để làm vừa lớp phủ sàn

Insulation and marking tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng cho lắp đặt và đánh dấu cáp xe tải

Permanent protection tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ vĩnh viễn bề mặt xe

Masking tapes

Băng keo tesa chuyên dụng dùng để che phủ xe tải và bảo về bề mặt sơn

Temporary protection tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ tạm thời bề mặt xe

Covering tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để che lỗ xe tải

Foam tapes

Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng để sửa chữa xe tải
specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_recreational_vehicles

Mounting tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_mounting_of_mirrors_and_components

Bonding tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để gắn các phụ kiện xe tải

Fitting tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để làm vừa lớp phủ sàn

Insulation and marking tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng cho lắp đặt và đánh dấu cáp xe tải

Permanent protection tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ vĩnh viễn bề mặt xe

Masking tapes

Băng keo tesa chuyên dụng dùng để che phủ xe tải và bảo về bề mặt sơn

Temporary protection tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ tạm thời bề mặt xe

Covering tapes

Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để che lỗ xe tải

Foam tapes

Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng để sửa chữa xe tải