Phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành

Băng keo là lý tưởng cho nhiều ứng dụng liên kết khác nhau trong các phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành.specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_recreational_vehicles

Insulation and marking tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_cable_installation_and_marking
Dán và đánh dấu dây điện

Permanent protection tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_permanent_surface_protection
Bảo vệ bề mặt vĩnh viễn

Masking tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_trucks_masking_and_protection_painting
Che phủ và bảo vệ

Temporary protection tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_temporary_surface_protection
Bảo vệ bề mặt tạm thời

Covering tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_hole_covering
Che lỗ

Foam tapes

specialty_vehicles_tesa_tape_for_trucks_caravans_foaming
Phun xốp