Phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành

Băng keo là lý tưởng cho nhiều ứng dụng liên kết khác nhau trong các phương tiện vận chuyển giải trí và phục vụ lữ hành.

Mounting tapes
specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_mounting_of_mirrors_and_components
Bonding tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để gắn các phụ kiện xe tải
Fitting tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để làm vừa lớp phủ sàn
Insulation and marking tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng cho lắp đặt và đánh dấu cáp xe tải
Permanent protection tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ vĩnh viễn bề mặt xe
Masking tapes
Băng keo tesa chuyên dụng dùng để che phủ xe tải và bảo về bề mặt sơn
Temporary protection tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ tạm thời bề mặt xe
Covering tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để che lỗ xe tải
Foam tapes
Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng để sửa chữa xe tải
specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_recreational_vehicles
Mounting tapes
specialty_vehicles_tesa_tape_for_caravans_mounting_of_mirrors_and_components
Bonding tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để gắn các phụ kiện xe tải
Fitting tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để làm vừa lớp phủ sàn
Insulation and marking tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng cho lắp đặt và đánh dấu cáp xe tải
Permanent protection tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ vĩnh viễn bề mặt xe
Masking tapes
Băng keo tesa chuyên dụng dùng để che phủ xe tải và bảo về bề mặt sơn
Temporary protection tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để bảo vệ tạm thời bề mặt xe
Covering tapes
Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để che lỗ xe tải
Foam tapes
Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng để sửa chữa xe tải