Bảo vệ bề mặt ở ngoài trời

Bảo vệ xe và bộ phận được lưu giữ hoặc vận chuyển trong môi trường trong ngoài trời.