Frozen Food Boxes

Hộp thức ăn đông lạnh

Bạn sản xuất hàng hoá phải được bảo quản trong môi trường lạnh? Chúng tôi có giải pháp dán kín an toàn các hộp các tông lưu trong kho lạnh, tủ lạnh hoặc tủ đông.