SIM-PWP_splicing-application-016_300dpi

Băng keo nối cuộn để sản xuất sản phẩm vệ sinh thấm hút

Mối nối đáng tin cậy cho nhiều loại vật liệu (chẳng hạn như vải không dệt, màng phim hoặc bột giấy) được sử dụng trong tã hoặc sản phẩm vệ sinh

Các lớp sản phẩm hợp vệ sinh thấm hút và cách nối

Lớp trên cùng

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp trên cùng của tã.

Lớp phân phối thu nhận (ADL)

Chúng tôi khuyên dùng băng keo tesa® 51948 cho lớp phân phối thu nhận của tã.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của tã.

Siêu hấp thụ

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51100 cho lớp giấy siêu hấp thụ của tã.

Bột giấy

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51100 cho lớp bột giấy của tã.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của tã.

Màng thoáng khí

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51910 cho lớp màng thoáng khí của tã.

Lớp trên cùng

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp trên cùng của băng vệ sinh.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Siêu hấp thụ

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51100 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Màng thoáng khí

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51910 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Lớp phủ silicon

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 4200 và tesa® 54242 cho lớp phủ silicon của băng vệ sinh.

Màng bọc

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp bọc màng của băng vệ sinh.

SIM_Diaper-Heatmap_Overview
Lớp trên cùng

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp trên cùng của tã.

Lớp phân phối thu nhận (ADL)

Chúng tôi khuyên dùng băng keo tesa® 51948 cho lớp phân phối thu nhận của tã.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của tã.

Siêu hấp thụ

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51100 cho lớp giấy siêu hấp thụ của tã.

Bột giấy

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51100 cho lớp bột giấy của tã.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của tã.

Màng thoáng khí

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng tesa® 51910 cho lớp màng thoáng khí của tã.

Lớp trên cùng

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp trên cùng của băng vệ sinh.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Siêu hấp thụ

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51100 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Màng thoáng khí

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51910 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Giấy air-laid không dệt

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp giấy air-laid không dệt của băng vệ sinh.

Lớp phủ silicon

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 4200 và tesa® 54242 cho lớp phủ silicon của băng vệ sinh.

Màng bọc

Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng băng keo tesa® 51948 cho lớp bọc màng của băng vệ sinh.

Ứng dụng
Vật liệu
Nối lõi động Nối chồng
 
Nối đối tiếp
 
Lớp trên cùng tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104
Lớp siêu thấm hút (ADL) tesa® 51948
 
tesa® 51904 tesa® 4104
Giấy air-laid không dệt  tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104
Siêu hấp thụ  tesa® 51100 tesa® 51917 tesa® 4445
Bột giấy  tesa® 51100 tesa® 51917 tesa® 4445
Màng thoáng khí tesa® 51910 tesa® 51904 tesa® 4104
Lớp phủ silicon tesa® 4200 tesa® 54242 tesa® 4200 tesa® 61127
Màng bọc tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104