Bảo vệ bề mặt cho các ứng dụng trong nhà

Giải pháp hoàn hảo để bảo vệ sản phẩm khi di chuyển giữa các quy trình sản xuất hoặc trong lưu trữ ở môi trường trong nhà.