Sustainable packaging tape

Tính bền vững của sản phẩm tại tesa

Nhãn bền vững Cải thiện tính bền vững Vòng đời Vật liệu Dựa trên khoa học Cho phép Ví dụ