tesa-marine-industry-tape-for-floor-mounting-on-boat

Gắn sàn

Đối với cả mục đích sử dụng tạm thời và lâu dài, băng keo hai mặt của chúng tôi cung cấp nhiều loại dành cho các ứng dụng gắn sàn khắt khe trên thuyền.

Băng keo để gắn sàn trên thuyền