Gắn băng keo hai mặt biển hiệu trong suốt

Giải pháp liên kết Vĩnh viễn và Tạm thời

Từ liên kết kết cấu cho đến gắn các bộ phận nhỏ – chúng tôi đều có giải pháp băng keo phù hợp cho yêu cầu của bạn.