Tính tuần hoàn và Giảm thiểu chất thải

Sử dụng các vật liệu tái chế và sinh học

Chúng tôi tập trung vào các vật liệu tái chế và sinh học

tesa đã tự đặt ra mục tiêu tăng cường đáng kể tính bền vững của sản phẩm và đang nỗ lực thực hiện điều này hằng ngày. Ví dụ, trong vài năm tới, chúng tôi sẽ phát triển nhiều sản phẩm mới đóng góp vào tính bền vững cho các dòng sản phẩm hàng đầu của chúng tôi trong ngành ô tô, điện và xây dựng cũng như cho người tiêu dùng tại gia và trong văn phòng. Trong quá trình này, chúng tôi đang tập trung vào việc giảm lượng nhựa hóa thạch không tái chế và sẽ tăng cường sử dụng vật liệu tái chế và sinh học. 

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • 70% nguyên liệu cho các sản phẩm và bao bì của chúng tôi sẽ được tái chế hoặc sinh học.
  • Chúng tôi sẽ cắt giảm sử dụng nhựa hóa thạch nguyên chất đi một nửa cho đến năm 2030. Chúng tôi muốn đạt được điều này trên bao bì của mình vào năm 2025.