Băng keo chặn ánh sáng

Giảm thiểu hiệu ứng ánh sáng khi ứng dụng yêu cầu cần kiểm soát ánh sáng.tesa® 7100

Specifications
film PET
acrylic
100 µm
80 %

tesa® 7160

Specifications
film PET
acrylic
60 µm
80 %

tesa® 7250

Specifications
film PET
acrylic
50 µm
50 %

tesa® 7650

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 7800

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
80 %