Băng keo chặn ánh sáng

Giảm thiểu hiệu ứng ánh sáng khi ứng dụng yêu cầu cần kiểm soát ánh sáng.tesa® 7100
Specifications
film PET
acrylic
100 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
film PET
acrylic
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 7160
Specifications
film PET
acrylic
60 µm
80 %