pwp

Đệm xốp dùng cho in Postprint gợn sóng

Đệm xốp tesaprint® dùng cho in nổi khuôn mềm chất lượng cao trên bìa gợn sóng.

tesaprint® Cushioning Foam Assortment