Gắn gương

GẮN GƯƠNG

Gắn gương chưa bao giờ nhanh hơn và dễ dàng hơn với băng keo hai mặt - dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi.

Chứng nhận

Chứng nhận

Chứng nhận dán gương của TÜV Rheinland/LGA

tesa® 4952 – Báo cáo số 3291189

tesa® 63932 – Báo cáo số 21192408