Thiết bị điện tử. Ứng dụng gắn kết kết cấu

Dán kết cấu làm tăng độ ổn định thiết bị

Tăng độ ổn định thiết bị bằng giải pháp dán kết cấu của chúng tôi: tesa HAF®.

Sản phẩm