Thanh đố kính

Gắn khung viền trang trí cửa sổ

Tăng tính thẩm mỹ cho cửa sổ của bạn bằng cách thêm viền và khung định hình bằng băng keo.

Chứng nhận

Chứng nhận

Chứng nhận của ift về chất lượng– Kết nối kết cấu của cửa sổ

tesa® 62939 – Báo cáo thử nghiệm số 105 329 48 / 2 R1

tesa® 62957 – Báo cáo thử nghiệm số 15-002458-PR03

 

Chứng nhận của ift về chất lượng – Liên kết kết dính của thanh lắp kính với IGU

tesa® 62512 – Báo cáo thử nghiệm số 14-002387-PR02

tesa® 7066 – Báo cáo thử nghiệm số 14-002387-PR03