Ứng dụng phổ thông

Ứng dụng phổ thông

Băng keo, băng dính, băng keo thường, hoặc băng trơn – bạn gọi là gì cũng được – đều có chung điểm là có vai trò hết sức quan trọng trong các quá trình công nghiệp và sản xuất.