Thiết bị – Gắn giàn bay hơi

Gắn giàn bay hơi

Gắn tấm giàn bay hơi trực tiếp vào mặt sau của phần thân polystyrene trên toàn bộ diện tích (100%) để tránh dịch chuyển phần xốp polystyrene sau khi phun.

Sản phẩm