tesa-marine-industry-tape-for-surface-protection-boat-cabin

Bảo vệ bề mặt cabin

Bảo vệ bề mặt các bộ phận trong cabin thuyền trong quá trình lắp ráp, vận chuyển, lưu trữ hoặc sửa chữa.