Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Chúng tôi nỗ lực cung cấp nguồn cung ứng vật liệu thô có trách nhiệm và bền vững

Chúng tôi muốn đảm bảo duy trì điều kiện làm việc công bằng, nhân quyền và bảo vệ môi trường trong chuỗi cung ứng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi dự tính sử dụng chứng nhận, tham gia vào các hiệp hội và đánh giá các nhà cung cấp. Về lâu dài, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được nguồn cung ứng 100% có trách nhiệm và bền vững cho tất cả các vật liệu thô của mình.

Các mục tiêu phát triển bền vững chính của chúng tôi đến năm 2030

  • Chúng tôi hướng tới sự minh bạch hoàn toàn trong chuỗi cung ứng.
  • Ít nhất 80% chi phí của chúng tôi sẽ dành cho những nhà cung cấp phù hợp với tiêu chuẩn bền vững của chúng tôi.