Các hệ thống chất lưu vi mô

Các hệ thống Microfluidic

Dòng sản phẩm màng keo che phủ dùng cho các ứng dụng PCR – che phủ an toàn và dễ sử dụng.