Dán tấm tesaprint® bằng băng keo màng phim và vải

Băng keo màng phim và băng keo vải dán bản in

Băng keo dán bản in tesaprint® có lớp nền bằng màng phim hoặc vải được dùng trong trường hợp không cần lớp đệm.