Prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov

Vážime si vášho súkromia. S vašimi osobnými údajmi preto vždy zaobchádzame v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov. 

Nižšie by sme Vás radi informovali o spracovaní osobných údajov.

V tejto navigácii nájdete príslušné informácie o ochrane osobných údajov podľa vašich konkrétnych potrieb

Tu nájdete informácie o spôsobe, akým chránime vaše dáta. Okrem obecného prehlásenia o ochrane osobných údajov existujú ďalšie špecifické zásady ochrany osobných údajov. 

 

(Tu sa nachádzate) Prehlásenie o ochrane osobných údajov s obecnými informáciami o ochrane osobných údajov 

Môžete tu zistiť, ako vo všeobecnosti  nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Okrem našich kontaktných údajov a kontaktov na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov tu nájdete taktiež informácie týkajúce sa vašich práv. 

Zásady ochrany osobných údajov pre naše sociálne siete 
Pokiaľ si chcete prečítať viac o nakladaní a spracovaní osobných údajov v súvislosti s používaním sociálnych médií/sietí, kliknite prosím sem.

Zásady ochrany osobných údajov v rámci marketingu
Tu si môžete prečítať, ako používame vaše údaje v rámci nášho marketingu, napr. pre newslettery, zákaznícke prieskumy či prieskumy trhu.  

Oznámenie o ochrane dát v rámci súborov cookie a ďalšie nástroje na tesa.com  

Pre informácie o súboroch cookie a nástrojoch tretej strany používaných na tesa.com si prosím prečítajte naše nastavenia súborov cookie. Tu tiež môžete svoj súhlas s cookies udeliť a taktiež ho kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. 

Kontaktné údaje správca

Správca s ohľadom na služby na tejto webovej stránke je 

(Okrem toho môžu byť na základe interných pravidiel ochrany dát skupiny tesa zodpovedné aj ďalšie spoločnosti skupiny tesa [viď prehľad skupina tesa])

Spracovanie dát obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a zainteresovaných strán

Spracovanie údajov pri použití kontaktných formulárov

 

V prípade akýchkoľvek dotazov vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulára uvedeného na webových stránkach. Údaje  označené ako povinné sú v tomto prípade vyžadované, aby bolo možné žiadosť správne priradiť a odpovedať na ňu. Ďalšie informácie môžu byť poskytnuté dobrovoľne. V takom prípade sú vaše osobné údaje pravidelne spracované na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej tiež „nariadenie GDPR“ a/alebo podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadení GDPR na základe našich oprávnených záujmov reagovať na vašu žiadosť. 

Dobu uloženia osobných údajov na základe súhlasu nájdete v nastavení súborov cookies.

Spracovanie dát obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a zainteresovaných strán

Spracovanie vašich osobných údajov môže vzniknúť buď z dôvodu vykonania  predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvné upravenému obchodnému vzťahu, alebo na strane druhej pri plnení povinnosti vyplývajúcich uzatvorenej zmluvy s Vami. To môže zahŕňať napríklad spracovanie nákupných objednávok, dodávok či platieb, alebo prípravu a reakciu na žiadosti o cenovú ponuku od fyzických osôb za účelom stanovenia vzniku alebo podmienok zmluvného vzťahu. (čl. 6 odst. 1 veta 1 písm. b) DSGVO). 

Spoločnosť tesa podlieha rôznym zákonným povinnostiam, ktoré môžu vyžadovať spracovanie vašich osobných údajov  (čl. 6 odst. str. 1 písm. c nariadení GDPR). Tieto zákonné povinnosti môžu vyplývať napr. z daňového práva, obchodného práva, zákona o zahraničnom obchode či sankčného práva. Doba uloženia osobných údajov: osobné údaje sú spracovávané po dobu stanovenú podľa príslušných právnych prepisov.
Okrem toho môže byť spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov  (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) nariadení GDPR). 

Oprávnenými záujmami rozumieme napr. interné administratívne účely (napr. pre účtovníctvo) alebo zaistenie bezpečnosti a prevozu IT, ako aj zaistenie bezpečnosti budov a zariadení alebo uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov. 

V rámci nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a pre plnenie súvisiacich povinností, ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať alebo sme oprávnení zhromažďovať na základe oprávnených záujmov. Bez týchto údajov vás nebudeme môcť kontaktovať a/alebo s vami vstúpiť do obchodného vzťahu. Pokiaľ ste nám údaje poskytli dobrovoľne, budeme tieto informácie evidovať pri zhromažďovaní osobných údajov. 

Pokiaľ udelíte súhlas  (čl. 6 odst. S. 1 písm. a) nariadení GDPR) s použitím osobných údajov pre reklamné účely a účely prieskumu trhu, použijeme vaše údaje v rozsahu, ktorý nám bol udelený (napr. súhlas k odberu newslettera) dokým svoj súhlas neodvoláte. Budeme vás taktiež môcť kontaktovať spôsobom uvedeným v prehlásení o súhlase (napr. e-mailom, telefónom, poštou) a poskytneme vám informácie a individualizovanú reklamu o našich produktoch a službách na základe analýzy vášho správania pri nákupe a aktivite na našich webových stránkach. Taktiež vaše dáta použijeme k analýze a zlepšovaniu účinnosti našich webových stránok. 

​Dobu uloženia osobných údajov na základe súhlasu nájdete v nastavení súborov cookies.

Sprístupnenie údajov

S vašimi osobnými údajmi budeme vždy zaobchádzať dôverne a budú predané jedine nasledujúcim príjemcom: 

V niektorých prípadoch môže byť nutné, aby sme predali vaše osobné údaje ďalším globálnym spoločenstvám v rámci našej skupiny pre vyššie uvedené účely [viď prehľad skupiny tesa]. Údaje zhromažďované ako súčasť kontaktného formulára predávame spoločnosti zodpovednej za spracovanie vašich dotazov. Pokiaľ to bude nutné, môžu tak byť Vaše osobné údaje spracované taktiež v tretích krajinách.

Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb prevádzkujúcich naše webové stránky a naše IT systémy. Poskytovatelia služieb sú prísne zmluvne zaviazaní k ochrane vašich osobných údajov. Jedná sa najmä o poskytovateľov hostingu pre webové stránky a agentúry pre ich podporu a údržbu, poskytovateľov informačných služieb a ďalších poskytovateľov IT služieb pre hosting, podporu a údržbu našich ďalších IT systémov. 

Osobné údaje zákazníkov a predajcov môžu byť taktiež predané externým poskytovateľom služieb (napríklad daňovým poradcom a právnym poradcom). 

Naši obchodní partneri tretích strán, vrátane spoločnosti LexisNexis, nám môžu poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme mohli vykonávať kontroly a preverovacie činnosti, k splneniu našich zákonných povinností, či k iným účelom, ako je popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť LexisNexis je zodpovedná za všetky osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť LexisNexis zhromažďuje a uchováva, pokiaľ ich neobdržíme. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť LexisNexis zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, prečítajte si jej zásady ochrany osobných údajov na tejto adrese.


Okrem vyššie spomenutých, na našich webových stránkach používame zásuvné moduly od ďalších poskytovateľov; pre viac informácií sa prosím pozrite do nastavení cookies.

V niektorých prípadoch môže byť nutné, aby sme Vaše osobné údaje predali orgánom verejnej moci a ďalším subjektom, ktorým má spoločnosť tesa povinnosť Vaše osobné údaje zdeliť, resp. ktoré sú oprávnené Vaše osobné údaje od společnosti tesa požadovať (napr. správca dane, exekutori, insolvenční správci, súdy, orgány činné v trestnom konaní atd.).

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané manuálne aj automatizované priamo prostredníctvom k tomu poverených zamestnancov správca a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených správcom na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spracovanie údajov v tretích krajinách

Pokiaľ by malo dôjsť k predaju Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie, resp. Európsky hospodársky priestor (EHP), dôjde k predaju jedine v prípade, že Komisia EU potvrdila, že tretie krajiny majú zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov. Pokiaľ tieto náležitosti krajiny spĺňajú, môžu vaše údaje spracovávať na základe existujúcich rozhodnutí o zodpovedajúcej ochrane podľa článku 45 odst. 3 nariadenie GDPR, prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EU alebo podľa udelenia Vášho súhlasu v súlade s požiadavkami článku 49 nariadení GDPR.

Súbory cookie a nástroje tretích strán

Tento web používa súbory cookies a ďalšie nástroje tretích strán. Súbory cookies sú textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu použitia webu a automaticky vás poznajú pri ďalšej návšteve. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť nastavením príslušného prehliadača. To môže viesť k otmu, že nebudete môcť využívať všetky služby v plnom rozsahu. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookies na našich webových stránkach, pozrite sa prosím na naše nastavenia súborov cookies. 

Pokiaľ si prajete zmeniť nastavenia, ktoré ste vykonali v našom Cookie Switch, môžete tak učiniť v nastavení cookies

 

Protokolovanie

Zakaždým, keď vstúpite na webovú stránku, vytvoria sa dočasné protokoly a spracujú sa pre štatistické účely a pre zlepšenie kvality našich webových stránok. Tieto dátové protokoly obsahujú nasledujúce údaje: 

  • názov a adresa požadovaného obsahu,
  • dátum a čas návštevy,
  • množstvo prenesených dát,
  • stav prístupu (obsah prenesený, obsah nenájdený),
  • popis použitého webového prehliadača a operačného systému,
  • refferal link, ktorý označuje stránku, z ktorej ste na našu stránku přišli,
  • IP adresu počítača, ktorá je skrátená tak, aby už nebolo možné zistiť osobnú referenciu. 

 

Vymenované protokoly dát sú spracovávané jedine anonymne. Okrem toho uchovávame celú IP adresu vášho zariadenia s webovým prehliadačom pre prísne špecifický účel po dobu siedmich dní. Dôvodom je možnosť detekovať, obmedziť a eliminovať útoky na naše webové stránky. Po uplynutí tejto doby IP adresu zmažeme alebo anonymizujeme. Právnym základom je  čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f DSGVO. Vyhradzujeme si právo tieto údaje spätne skontrolovať, pokiaľ sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného použitia. Údaje budú vymazané okamžite, pokiaľ už nebudú nutné k vyššie zmienenému účelu, najneskôr však po 7 dňoch. 

Automatizované rozhodovanie:
S výnimkou spracovania osobných údajov na základe súhlasu na účely zasielania personalizovaných ponúk obchodu, služieb a produktov spoločnosti tesa nedochádza pri spracovaní Vašich osobných údajov u správcu tesa k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

Doba uchovávania dát 

Vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre vyššie uvedené účely alebo pre dodržanie zákonnej doby potrebnej k uchovávaniu dát (napr. povinnosti uchovávania údajov podľa daňového a obchodného práva).

Práva subjektov údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov vám GDPR ako subjektu údajov priznáva určité práva: 
 

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadení GDPR)
Máte právo požadovať informácie o tom, či a do akej miery sú vaše osobné údaje spracované (vrátane účelu spracovania, príjemcu údajov, trvanie uloženia a pod.) uvedené v čl. 15 nariadení GDPR. 

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
Máte právo požadovať opravu uložených údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplne, resp. požadovať ich doplnenie, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplne. To zahŕňa právo na doplnenie prostredníctvom dodatočných výkazov alebo oznámení.

Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR)
Máte právo požadovať bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ je splnený aspoň jeden z dôvodov uvedený v  čl. 17 nariadení GDPR. Právo na vymazanie sa neuplatní, pokiaľ je daná zákonná výnimka. 

Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)
Máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ je splnená niektorá z podmienok uvedených v  čl. 18 nariadení GDPR. Napr. pokiaľ ste vzniesol/la námietku proti spracovaniu po dobu kontroly správcom. 

Právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR)
V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v  čl. 20 nariadení GDPR, máte právo obdržať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytol/a správcovi na základe súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, a to v štandardnom štruktúrovanom elektronickom, strojovo čitateľnom dátovom formáte, prípadne ich na žiadosť poskytne inému jednoznačne určenému správcovi, pokiaľ to je technicky možné. Právo na prenositeľnosť údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.  

Odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR)
Pokiaľ je spracovanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať v súlade s  čl. 7 (3) nariadení GDPR. Upozorňujeme, že odvolanie je platné jedine pre budúce aktivity. Spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním nie je ovplyvnené. 
(Dále k právu odvolat souhlas: Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste správci povinni udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost tesa ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně společnost tesa může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod zpracování)).

Právo vzniesť námietku  (čl. 21 GDPR)
Pokiaľ sú údaje zhromažďované na základe  čl. 6 odst. 1 písm. f ) nariadení GDPR (spracovanie osobných údajov k ochrane oprávnených záujmov) alebo na základe čl. 6 odst. 1 písm. e) nariadení GDPR (spracovanie údajov za účelom ochrany verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci), máte právo kedykoľvek vzniesť namietku proti spracovaniu dát z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje potom už nebudeme spracovávať, pokiaľ (i) nebudú existovať preukázateľne závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo (ii) spracovanie neslúži k uplatneniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov správca. 

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade  (čl. 77 GDPR)
Podľa čl. 77 nariadení GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje ustanovenia o ochrane údajov. Právo na sťažnosť je možné uplatniť najmä na dozornom úrade v členskom štáte vášho obvyklého bydliska, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Dozorovým úradom pre Slovensků republiku je Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, aby sme zaistili, že sú v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami, alebo vykonávať zmeny našich služieb v zásadách ochrany osobných údajov, napríklad pri zavádzaní nových služieb. Na vašej ďalšej návšteve sa potom budú vzťahovať nové zásady ochrany osobných údajov.

Otázky

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na nášho úradníka na ochranu údajov (úradník agendy GDPR), ktorý bude so svojim tímom k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie alebo sťažností. 

Ako subjekt osobných údajov môžete svoje práva v spojení so spracovaním osobných údajov voči správcovi uplatniť kontaktovaním správcu na kontaktnej adrese: tesa tape s.r.o., Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, prípadne na kontaktnej e-mailovej adrese správca dataprotection@tesa.com

Poskytovanie informácií správcom:

Správca poskytuje informácie písomne v listovej podobe. Pokiaľ však budete kontaktovať správcu elektornicky na kontaktnej e-mailovej adrese správu, správca Vám poskytne informácie elektronicky (formou e-mailovej správy), ak nepožiadate o poskytnutie informácií v listovej podobe. Tým nie je dotknuté Vaše právo na prenositeľnosť údajov. 

Kontaktujte úradníka pre ochranu osobných údajov

Externý úradník na ochranu osobných údajov (úradník agendy GDPR):

 

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Germany
dataprotection@tesa.com

 

spoločnosť tesa tape s.r.o.