Podmienky pre používanie webových stránok

Internet predstavuje mnoho rôznych príležitostí a užívateľských výhod, bohužiaľ ale tiež prináša značné bezpečnostné a iné riziká. Z toho dôvodu sme stanovili rámcové podmienky používania našich stránok. Pre zachovanie našej vzájomnej dôvery a vašej ochrany vás chceme požiadať o ich dodržiavanie.

1. Osobné údaje

Odpovede na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete zde.

 

2. Obsah

Na webových stránkach www.tesa.sk (ďalej len „webové stránky“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len „materiál“). Materiál je majetkom spoločnosti tesa tape s.r.o. - organizačná zložka, IČO:36790591, sídlom Bratislava 1, Riznerova 5, PSČ 81101 (ďalej len ako "spoločnosť tesa"alebo „tesa“), je chránený ustanoveniami autorského zákona, zákona o ochranných známkach a zákona o priemyslových vzoroch a vychádza z osobných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie materiálu nad rámec čisto osobných účelov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti tesa. To isté platí i pre akékoľvek zmeny materiálu, najmä preklady alebo inú formu spracovania, a na odovzdávanie materiálu ďalším osobám. 

Ak je na webových stránkach materiál výslovne poskytovaný na stiahnutie (napríklad v časti určenej pre médiá), vzťahujú sa naň zvláštne podmienky pre použitie, ktoré sú na príslušnom mieste podrobne popísané.

 

3. Obmedzenie zodpovednosti

Ak si užívateľ materiál stiahne alebo ho použije v akejkoľvek inej forme, robí to na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Beiersdorf nebude zodpovedná za akékoľvek straty, ktoré užívateľovi v tejto súvislosti vzniknú, najmä čo sa týka dát, hardvéru alebo softvéru. Zodpovednosť za úmyslné konanie či hrubú nedbalosť nebude týmto dotknutá. tesa neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretích strán.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach boli starostlivo zostavené a skontrolované. Spoločnosť tesa však nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a úplnosť. Tieto webové stránky sú určené na poskytovanie všeobecných informácií a žiadnym spôsobom nenahrádzajú rady lekára alebo špecialistu.

4. Právne dôsledky

Spoločnosť tesa si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať a vymáhať prípadné nároky, čo platí najmä pre porušenie osobných práv, ochranných známok, vzorov, autorských práv a ďalších práv z duševného vlastníctva vyplývajúcich z občianskeho alebo trestného práva.

Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v týchto všeobecných podmienkach používania nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení všeobecných podmienok používania.

S ohľadom na technické inovácie a aktualizáciu právnych predpisov sú tieto všeobecné podmienky používania priebežne revidované. Posledná revízia prebehla v januáry 2017. Ak nás chcete informovať o akomkoľvek porušení práv na našich webových stránkach, kontaktujte nás, prosím, na adrese Bratislava 1, Riznerova, PSČ 81101, e-mailom: info.bratislava@tesa.com lebo na tel.: +421 (257) 101 620

Odpovedná spoločnosť