Správna a dozorná rada

Členovia Správnej rady sú spoločne zodpovední za riadenie spoločnosti. Hlavnou zodpovednosťou Správnej rady je strategický manažment, alokácia zdrojov, finančné účtovníctvo a výkazníctvo, riadenie rizík a korporátne riadenie Skupiny.

Odpovedná osoba pre tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

Tomas Kuska

Country Manager

Dozorná rada spoločnosti tesa SE

Dozornú radu spoločnosti tesa SE tvorí šesť členov, ktorých volia akcionári prítomní a zastúpení na každoročnom valnom zhromaždení akcionárov. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je päť rokov. Členovia môžu byť na konci svojho funkčného obdobia znovu zvolení. Predsedu Dozornej rady volia jej členovia.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg