Správna a dozorná rada

Členovia Správnej rady sú spoločne zodpovední za riadenie spoločnosti. Hlavnou zodpovednosťou Správnej rady je strategický manažment, alokácia zdrojov, finančné účtovníctvo a výkazníctvo, riadenie rizík a korporátne riadenie Skupiny.Odpovedná osoba pre tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

Tomas Kuska

Country Manager

tesa tape s.r.o.

Výkonná rada spoločnosti tesa SE

Správna rada spoločnosti tesa SE

Dozorná rada spoločnosti tesa SE

Dozornú radu spoločnosti tesa SE tvorí šesť členov, ktorých volia akcionári prítomní a zastúpení na každoročnom valnom zhromaždení akcionárov. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je päť rokov. Členovia môžu byť na konci svojho funkčného obdobia znovu zvolení. Predsedu Dozornej rady volia jej členovia.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH