Obchodné podmienky

spoločnosti tesa tape s.r.o.
so sídlom Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00, IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 97122, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:
tesa tape s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO 36 790 591,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, od.Po, vl.č. 1485/B

Článok I.: PLATNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vypracované v zmysle ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „obchodný zákonník“) tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných zmlúv o dodávkach tovaru uzatváraných medzi spoločnosťou tesa tape s.r.o., IČ: 27112039, so sídlom Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00, ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a obchodným partnerom ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), (ďalej len „zmluva“). Všetky zmeny týchto obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu, a to pod sankciou neplatnosti. Pre vylúčenie pochybností, zmluva vždy zahŕňa aj tieto obchodné podmienky, a to v rozsahu, v akom nie je podľa výslovných dojednaní zmluvy dohodnuté inak.

1.2. Obchodné podmienky kupujúceho sa týmto výslovne vylučujú.

Článok II.: OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, VZNIK ZMLUVY

2.1. Kupujúci je povinný požadovaný tovar u predávajúceho objednať. V prvej objednávke je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu nasledujúce údaje: (i) obchodné meno kupujúceho podľa obchodného registra, (ii) sídlo kupujúceho, IČO a IČ DPH kupujúceho (iii) miesto plnenia (tj. miesto dodania, dodaciu adresu, prípadne dodacie adresy), (iv) číslo skladu a otváracie hodiny skladu, (v) kontaktnú osobu a jej telefónne číslo, (vi) adresu kupujúceho, pokiaľ sa líši od adresy v obchodnom registri, (vii) korešpondenčnú adresu - príjemca faktúry (ak sa líši od adresy kupujúceho v obchodnom registri), ( viii) e-mailovú adresu pre zasielanie faktúr, (ix) číslo bankového účtu kupujúceho. Zmenu ktoréhokoľvek z týchto údajov je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. Objednávka kupujúceho musí mať písomnú formu a musí byť urobená oprávnenou osobou; objednávka musí vždy obsahovať nasledovné údaje: (i) presná špecifikácia tovaru (číselný kód predávajúceho, tzv. NART výrobku a množstvo), (ii) jednotková cena tovaru a celková cena tovaru (s uvedením DPH) v rozsahu najmenej minimálnej hodnoty objednávky (v prípade, že celková cena tovaru nedosiahne minimálnu hodnotu objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu obchodnú prirážku za dopravu podľa aktuálneho cenníka predávajúceho), (iii) termín dodania tovaru, (iv) miesto plnenia (tj. miesto dodania tovaru s tým, že ak nebude v príslušnej objednávke uvedené iné miesto plnenia, je miestom plnenia sídlo kupujúceho) vrátane uvedenia kontaktnej osoby kupujúceho, (v) číslo objednávky a dátum jej vystavenia. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, ktoré mu vzniknú odovzdaním chybných či neúplných údajov týkajúcich sa prepravy, balenia alebo iných dispozícií, ktoré kupujúci predávajúcemu oznámi. Odpoveď kupujúceho na ponuku predávajúceho (objednávka kupujúceho) s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá čo i len nepodstatne mení podmienky ponuky predávajúceho, nemôže viesť k uzavretiu zmluvy, okrem prípadu, keď predávajúci takúto objednávku následne výslovne písomne potvrdí.

Ponuka predávajúceho sa nestane záväznou inak, než písomným prijatím celého obsahu ponuky kupujúcim bez akýchkoľvek obsahových zmien, dodatkov či odchýlok. Minimálna hodnota objednávky je najmenej 400 EUR bez DPH ("minimálna hodnota objednávky"); pre prípad, že celková cena tovaru v jednotlivej objednávke nedosiahne aspoň minimálnu hodnotu objednávky, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť obchodnú prirážku za dopravu vo výške podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci výslovne upozorňuje, že pre každý typ tovaru je predávajúcim stanovené minimálne objednávacie množstvo. Menšie ako minimálne objednávacie množstvo jedného typu tovaru nie je možné dodať.

2.2. Zmluva je uzavretá okamihom písomného potvrdenia (akceptácie) objednávky predávajúcim. Za účelom vylúčenia všetkých pochybností sa výslovne uvádza, že predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať/potvrdiť. Ak potvrdí predávajúci objednávku len čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek tovaru, má sa za to, že je táto konkrétna zmluva uzavretá len v tomto čiastočnom rozsahu. Predmetom plnenia podľa zmluvy je dodávka tovaru uvedeného v predávajúcim potvrdenej objednávke.

2.3. Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a výslovne ich prijíma. Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa so znením týchto obchodných podmienok oboznámil, že si znenie týchto obchodných podmienok prečítal, a že žiadne z ich ustanovení nepovažuje za také, ktoré by nemohol rozumne očakávať.


2.4. Predpokladané predaje ("forecasty"): Ak kupujúci požaduje, aby pre neho predávajúci držal dostatočnú skladovú zásobu niektorých položiek, je povinný na tieto položky predkladať predávajúcemu písomne rámcovú prognózu celkového predaja vždy na 3 mesiace dopredu (tzv. "forecasty"), a to pred prvou objednávkou a ďalej pri každej zmene forecastu. Hoci sú forecasty nezáväzné, sú s nimi spojené práva a povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok, ako aj z platných právnych predpisov.


2.5. Ak nebude objednávka kupujúceho dostatočne špecifikovaná alebo bude obsahovať nesprávne údaje či iné chyby, predávajúci je oprávnený ju kupujúcemu vrátiť v lehote 2 dní odo dňa jej doručenia s uvedením výhrad. Na základe výhrad predávajúceho bude kupujúcim bezodkladne vystavená nová (upravená) objednávka.

2.6. Všetky objednávky je kupujúci povinný zasielať v elektronickej podobe na adresu:
Potvrdenia objednávok predávajúci zasiela kupujúcemu v elektronickej podobe na adresu z ktorej bola doručená objednávka kupujúceho.

Článok III.: MIESTO, TERMÍN A SPOSOB DODANIA TOVARU

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta plnenia (tj. miesto dodania), ktorým je sídlo kupujúceho, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu.

3.2. Ak kedykoľvek po uzavretí zmluvy nadobudne predávajúci odôvodnenú obavu, že kupujúci nesplní riadne alebo včas svoj záväzok k odberu tovaru alebo k úhrade kúpnej ceny, najmä z dôvodu existencie záväzkov kupujúceho po splatnosti, či platobnej neschopnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie tovaru, a to až do okamihu, kedy mu bude kupujúcim poskytnuté také zabezpečenie splnenia záväzku úhrady kúpnej ceny, ktoré bude predávajúci považovať vzhľadom na vzniknutú situáciu za dostatočné.

3.3. Zmluvné strany dojednávajú dodaciu podmienku DAP (Slovenská republika) podľa INCOTERMS 2020. Miestom určenia je vždy miesto dodania. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, prezrieť a zoznámiť sa s jeho stavom v čase jeho dodania a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru. Predávajúci je oprávnený plniť dodávky aj formou čiastočných dodávok (čiastočné plnenie); kupujúci je tak povinný tovar prevziať aj v prípade, že bude dodaná iba jeho časť. Pri odovzdaní tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť jeho prevzatie na dodacom liste.

3.4. Termín dodania: Termín dodania tovaru predávajúcim určuje predávajúci kupujúcemu odlišne pre (i) skladové položky a (ii) tovar mimo skladové položky, a to nasledovne:

3.4.1. Termín dodania skladových položiek tovaru (tj. položky tovaru, ktoré patria do objemu forecastu kupujúceho) je stanovený najneskôr do piatich (5) pracovných dní od dátumu uzatvorenia jednotlivej zmluvy. Presný dátum dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu aspoň 1 pracovný deň vopred, telefonicky alebo e-mailom na kontaktnú osobu uvedenú v objednávke.

3.4.2. Termín dodania pre tovar mimo skladové položky (tj. Položky tovaru, ktoré nepatria do forecastu) je stanovený najneskôr do dvoch (2) mesiacov od dátumu uzatvorenia jednotlivej zmluvy. Presný dátum dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu aspoň 1 pracovný deň vopred, telefonicky alebo e-mailom na kontaktnú osobu uvedenú v objednávke.

3.4.3. Termín dodania tovaru môže byť dohodnutý aj na základe konkrétnej ponuky predávajúceho a jej následnou akceptáciou písomnou objednávkou zo strany kupujúceho bez akýchkoľvek obsahových zmien, dodatkov či odchýlok.

3.5. Ak je splnenie dodávky viazané na úkon zo strany kupujúceho a/alebo jeho súčinnosť, je predávajúci povinný splniť zmluvu až potom, keď kupujúci splní dohodnuté podmienky alebo poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť. Pre prípad, že kupujúci neposkytne súčinnosť s odovzdaním predmetu kúpy (súčinnosť pri prevzatí) či neprevezme tovar v súlade s touto zmluvou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náhradu všetkých nákladov, najmä nákladov v súvislosti s odoslaním a doručením predmetu kúpy, ako aj všetky škody, ktorú mu spôsobí porušením tejto povinnosti, a to vrátane ušlého zisku a všetkých následných a nepriamych škôd. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností strany dohodli, že nepotvrdenie preberacieho protokolu (dodacieho listu) kupujúcim v žiadnom prípade neznamená, že tovar nebol dodaný a prevzatý.

3.6. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je v takom prípade povinný tovar riadne, v súlade so zmluvou prevziať; v takomto prípade sa obmedzujúca podmienka pre výkon práva predávajúceho uvedená na konci prvej vety § 426 obchodného zákonníka ( ak výkon tohto práva nespôsobí ... ) a druhá veta § 426 obchodného zákonníka na zmluvu nepoužijú.

3.7. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetku požadovanú súčinnosť v súvislosti s plnením zmluvy. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením zákonných ani zmluvných lehôt a termínov, vrátane termínu pre dodanie tovaru, pokiaľ nemôže svoj záväzok riadne splniť v dôsledku omeškania, popr. prekážky existujúcej na strane kupujúceho. Termín dodania tovaru, ako aj všetky ďalšie nadväzujúce termíny a lehoty stanovené zmluvou a/alebo príslušnými právnymi predpismi sa v takom prípade primerane predlžujú o dobu, po ktorú bol kupujúci v omeškaní so splnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov, a to až do okamihu, kedy sa predávajúci preukázateľne dozvedel o tom, že omeškanie kupujúceho je ukončené. Ustanovenie predchádzajúcej vety nemá vplyv na právo predávajúceho od tejto zmluvy odstúpiť.

3.8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru po dobu dlhšiu ako jeden (1) mesiac a predávajúci neurobí nápravu ani v rámci dodatočnej lehoty 30 dní po obdržaní písomného oznámenia kupujúceho o takomto omeškaní.

Článok IV .: KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu dodaného tovaru. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej, inak do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Ak nie je písomne dohodnuté inak, musia byť platby kupujúcim uskutočňované bankovým prevodom pred dodaním tovaru kupujúcemu.
Faktúra sa považuje za doručenú najneskôr tretí deň po jej odoslaní kupujúcemu, ak sa nepreukáže opak.

4.2. Predávajúci je oprávnený použiť akúkoľvek platbu kupujúceho na úhradu ktoréhokoľvek z predtým splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, a to aj v prípade, že kupujúci určí, ktorý svoj záväzok voči predávajúcemu predmetnou platbou plní.

4.3. Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho (ďalej len "cenník"). Cenník je platný vždy do dátumu účinnosti vydania nového aktuálneho cenníka. Ceny sú stanovené bez DPH. Predávajúci bude k cenám účtovať DPH v zákonom stanovenej výške. Predávajúci oznámi kupujúcemu zmenu aktuálneho cenníka vždy aspoň 2 dni pred nadobudnutím účinnosti nového cenníka. Cenník poskytne predávajúci kupujúcemu na základe jeho dopytu.

4.4. Predávajúci spracuje najneskôr do 5 dní od doručenia konkrétneho dopytu kupujúceho konkrétnu cenovú ponuku. Cena uvedená v ponuke je kupujúcemu garantovaná po dobu uvedenú v tejto ponuke, ak nie je uvedené inak, najneskôr však do vydania nového, aktuálneho cenníka. Ponuka predávajúceho je po dobu jej platnosti kedykoľvek odvolateľná, a to až do okamihu písomného potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný v prípade súhlasu písomne potvrdiť konkrétnu cenovú ponuku predávajúceho bez akýchkoľvek obsahových zmien, dodatkov či odchýlok, a takto potvrdenú konkrétnu cenovú ponuku doručiť predávajúcemu. Potvrdením konkrétnej cenovej ponuky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s výškou cien uvedených v konkrétnej cenovej ponuke predávajúceho, ako aj s akýmikoľvek ďalšími podmienkami uvedenými v ponuke. Konkrétna cenová ponuka predávajúceho, potvrdená kupujúcim bez akýchkoľvek obsahových zmien, dodatkov či odchýlok, je potom záväzná pre všetky objednávky kupujúceho na tovar uvedený v tejto konkrétnej cenovej ponuke doručenej predávajúcim v priebehu doby platnosti takejto konkrétnej cenovej ponuky.

4.5. Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných nákladových faktorov. Pokiaľ došlo k zmene nákladových faktorov, a to napr. zvýšeniu cien surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť kúpnu cenu v nadväznosti na tieto zmeny oproti cenám uvedeným v cenníku alebo v ponuke, s výnimkou už potvrdených objednávok. To isté platí aj v prípade, že dôjde k zmenám devízového kurzu vyšším ako 5% alebo daní vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Predávajúci však musí kupujúceho na túto zmenu upozorniť. Kupujúci je potom povinný zaplatiť predávajúcemu takto prípadne zmenenú cenu tovaru.

4.6. V prípade zavedenia či zmeny daňových predpisov, cla či iného tarifného opatrenia ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, je predávajúci oprávnený navýšiť kúpnu cenu v nadväznosti na tieto skutočnosti, resp. vyúčtovať kupujúcemu tieto ceny. Rozdiel vo výške kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní od uskutočneného vyúčtovania na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

4.7. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácii. Kompenzácia vzájomných nárokov zo strany kupujúceho a zadržiavanie platby z dôvodu akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú vylúčené.

4.8. Platba sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania v prospech bankového účtu predávajúceho. Ustanovenie § 439 ods. 4 obchodného zákonníka sa na zmluvu nepoužije.

4.9. Predávajúci má právo stanoviť kupujúcemu maximálny povolený kredit, tj. čiastku, do výšky ktorej môže kupujúci odoberať na faktúry (zároveň stanovuje dobu ich splatnosti) s tým, že predávajúci nie je oprávnený podmieňovať čiastkové odbery ďalšieho tovaru úhradou už odobratého tovaru kupujúcim aj napriek tomu, že faktúry ešte neboli splatné, pokiaľ nebol vyššie uvedený kredit zo strany kupujúceho vyčerpaný. Ak prekročí kupujúci maximálny povolený kredit, predávajúci je oprávnený odmietnuť akékoľvek dodávky tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený podľa svojej úvahy kedykoľvek výšku maximálneho povoleného kreditu zmeniť, prípadne maximálny povolený kredit kupujúcemu s okamžitou účinnosťou zrušiť, to všetko najmä s ohľadom na plnenie záväzkov kupujúceho k úhrade kúpnej ceny tovaru.

4.10. Všetky prípadné rabaty, bonusy a/alebo zľavy uvedie predávajúci v konkrétnej písomnej ponuke. Na rabaty, bonusy či zľavy, ktoré sú uvedené v konkrétnej ponuke, sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy, ak nie je výslovne písomne uvedené inak. Na predajné akcie, zverejnené na webových stránkach predávajúceho, resp. v predajných letákoch a pod. sa nevzťahujú žiadne ďalšie rabaty, bonusy a/alebo zľavy, ak nie je písomne uvedené inak.

4.11. Predávajúci a kupujúci výslovne dojednávajú, že kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju splatnú aj nesplatnú pohľadávku voči predávajúcemu (najmä pohľadávky na zaplatenie akejkoľvek škody (ujmy) či pohľadávky z prípadných nárokov z vád plnenia) proti akejkoľvek pohľadávke predávajúceho voči kupujúcemu na zaplatenie kúpnej ceny či jej časti za dodaný tovar alebo pohľadávke z titulu zmluvných pokút, úrokov z omeškania, náhrady ujmy (náhrady škody), ako ani akejkoľvek inej pohľadávke predávajúceho voči kupujúcemu.

4.12. V prípade, že sa kupujúci ocitne v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci je oprávnený pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu až do okamihu, keď kupujúci riadne uhradí kúpnu cenu. V prípade, že kupujúci neuhradí dlžnú čiastku kúpnej ceny v priebehu dvoch (2) mesiacov nasledujúcich od okamihu splatnosti faktúry, udeľuje kupujúci podpisom, resp. uzavretím zmluvy predávajúcemu súhlas s tým, aby predávajúci prevzal späť dodaný tovar, ktorý nebol kupujúcim doteraz uhradený. To sa týka aj prípadu, keď predávajúci oprávnene odstúpi od kúpnej zmluvy. Kupujúci je v takom prípade povinný umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na jeho prevzatie. Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požadovať v plnom rozsahu náhradu škody, vrátane ušlého zisku, spôsobenej porušením platobnej povinnosti kupujúceho alebo neposkytnutím nevyhnutnej súčinnosti na prevzatie tovaru predávajúcim. Tovar neodobratý v dohodnutej lehote dodania bude predávajúcim uskladnený na náklady kupujúceho. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z kúpnej ceny tovaru ktorý kupujúci v stanovenej lehote dodania neodobral alebo k dodaniu ktorého neposkytol kupujúci predávajúcemu dostatočnú súčinnosť. Dohodnutím zmluvnej pokuty ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej z porušenia povinnosti, ku ktorému sa zmluvná pokuta vzťahuje, pričom nárok na náhradu škody môže byť uplatnený nezávisle na zmluvnej pokute a v plnej výške.

4.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov stanovených podľa platných právnych predpisov a ďalej tiež v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 6 týždňov a nevykoná nápravu ani do 2 týždňov od doručenia písomného oznámenia predávajúceho o takomto omeškaní. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením svojich ďalších záväzkov a povinností vyplývajúcich či súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy a nevykoná nápravu ani do 2 týždňov od doručenia písomného oznámenia predávajúceho o takomto omeškaní s požiadavkou urobiť nápravu; omeškanie kupujúceho s plnením ďalších záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy však nemôže trvať dlhšie ako 4 týždne, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.14. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bude proti kupujúcemu začaté konkurzné konanie, exekučné konanie alebo bude podaný návrh na vydanie akéhokoľvek rozhodnutia, popr. bude vydané priamo také rozhodnutie, ktoré obmedzuje oprávnenie kupujúceho nakladať s jeho majetkom, obmedzuje obchodnú činnosť kupujúceho alebo obmedzuje alebo znemožňuje kupujúcemu plniť jeho finančné záväzky. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade zmeny v ovládaní, vlastníctva (vlastníckej štruktúry) alebo riadenia kupujúceho. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na už vzniknuté finančné záväzky kupujúceho.

4.15. Ukončenie zmluvy akýmkoľvek zákonom či zmluvou predpokladaným spôsobom nemá vplyv na platnosť a účinnosť akýchkoľvek záväzkov kupujúceho k úhrade kúpnej ceny alebo jej časti, súvisiacich poplatkov, úrokov z omeškania, náhrady škody (ujmy), zmluvných pokút a akýchkoľvek sankcií, ako aj ďalších ustanovení zmluvy , pokiaľ to z ich charakteru vyplýva, či u ktorých si to zmluvné strany dohodli. Tieto záväzky trvajú aj naďalej po ukončení účinnosti zmluvy.

Článok V .: NADOBUDNUTIE VLASTÍCKEHO PRÁVA, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI

5.1. Nebezpečenstvo škody na veci (nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia alebo znehodnotenia veci) prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru adresovaného kupujúcemu v mieste dodania alebo prvému dopravcovi kupujúceho, inak v čase, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom. Toto nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho aj v prípade, že predávajúci neodovzdá kupujúcemu potrebné dokumenty, popr. neudelí usmernenia alebo neposkytne inú v zmluve dohodnutú či kupujúcim požadovanú súčinnosť. Ustanovenia § 456 a § 461 ods. 2 obchodného zákonníka sa na zmluvu nepoužijú.

5.2. Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vo vlastníctve predávajúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného uhradenia kúpnej ceny, a to vrátane úhrady jej prípadného príslušenstva a prípadných zmluvných pokút.

5.3. Kupujúci je povinný zabezpečiť predávajúcemu a ním určeným osobám všetku potrebnú súčinnosť, a to aj zo strany ďalšej osoby tak, aby predávajúci mohol realizovať výhradu vlastníckeho práva (resp. aby mal prístup k tovaru za účelom jeho demontáže a odvozu) s vynaložením najnižších možných nákladov a v čo najkratšom možnom čase.

5.4. Nároky tretích osôb na tovar alebo pohľadávky pod výhradou vlastníckeho práva musia byť okamžite oznámené predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť predávajúcemu, že na neho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciu, bez ohľadu na to, či návrh podal kupujúci alebo jeho veriteľ.

Článok VI .: NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je k dátumu dodania spôsobilý na obvyklý účel.

6.2. Reklamácie z dôvodu vadného plnenia budú vybavované len formou (i) dodávky náhradného tovaru alebo (ii) poskytnutím zľavy či (iii) dobropisom, to všetko na základe dohody predávajúceho a kupujúceho. Akékoľvek ďalšie nároky z vadného plnenia sú vylúčené. Kupujúci môže od predávajúceho uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody len do výšky kúpnej ceny oprávnene reklamovaného tovaru. Na reklamáciu nebude braný ohľad (a teda nárok z vadného plnenia nie je možné uplatniť), ak kupujúci nepostupoval v súlade s čl. VII. bod 7.2. týchto obchodných podmienok, príslušnými normami či všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne platnými pravidlami pre použitie tovaru. Na reklamáciu ďalej nebude braný zreteľ (a teda nárok z vadného plnenia nie je možné uplatniť), ak tovar/výrobky neboli spracované alebo použité riadne a v súlade s technickými a/alebo bezpečnostnými listami. Tovar/výrobky nesmú byť v čase použitia/spracovania po exspirácii/viď šarže výrobku.

6.3. Technické údaje a/alebo označenie pre použitie tovaru nepredstavujú žiadnu záruku za zvláštne vlastnosti tovaru ani za vhodnosť tovaru pre ďalšie použitie.

6.4. Kupujúci je povinný preukázať skúškou vhodnosť použitia a spracovania tovaru; v opačnom prípade kupujúci nie je oprávnený reklamovať (uplatňovať nároky z vadného plnenia), že tovar na danú aplikáciu nefunguje, k takému uplatneniu práv z vadného plnenia sa neprihliada.

6.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol použitý/spracovaný bez toho, aby bolo vopred zo strany kupujúceho skontrolované, či zodpovedá potvrdenej objednávke/zmluve; jedná sa najmä o výrobnú šaržu, dekory, odtiene farieb, atď., (ďalej len "chyba v dodávke"). Ak zistí kupujúci pri takejto kontrole akékoľvek chyby v dodávke, resp. rozdiely oproti objednávke/zmluve, je povinný toto bezodkladne (i) písomne oznámiť predávajúcemu a (ii) zabrániť použitiu/spracovaniu chybne dodaného tovaru. Predávajúci je v takom prípade povinný urobiť nápravu na svoje náklady. Ak kupujúci neoznámi bezodkladne po prevzatí dodaného tovaru chybu v dodávke, platí, že všetok tovar bol predávajúcim dodaný riadne v súlade s potvrdenou objednávkou/so zmluvou. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za vady tohto tovaru z titulu chyby v dodávke tovaru.

6.6. Zjavné vady je kupujúci povinný písomne uplatniť pri dodaní tovaru, a to záznamom do dodacieho listu a bezodkladne informovať telefonicky alebo emailom predávajúceho, inak jeho nároky voči predávajúcemu vyplývajúce zo zjavných vád zanikajú; kupujúci je však povinný tovar prevziať aj v prípade, že bude dodaná iba jeho časť (čiastočné plnenie). Prepočítanie zásielky (kontrola event. zjavných vád vrátane kvantitatívnych) musí byť vykonaná za účasti dopravcu. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia. Nároky z vadného plnenia sú uplatnené včas, pokiaľ bolo ich písomné uplatnenie vrátane vadného tovaru doručené v stanovených lehotách predávajúcemu. Nedodržanie stanovených lehôt alebo nedoloženie nárokov požadovanými dokladmi má za následok zánik práv kupujúceho z vadného plnenia.

6.7. Všetky reklamácie (nároky z vadného plnenia) sa uplatňujú u zákazníckeho servisu predávajúceho na adrese sídla predávajúceho, na adrese organizačnej zložky predávajúceho alebo na adrese: objedná. Kupujúci je povinný uplatniť nárok z vadného plnenia (reklamáciu) písomne a doložiť reklamáciu príslušnými dokladmi tak, aby predávajúci mohol vady dodávky riadne a včas uplatniť v zahraničí, u dopravcu, poisťovne a/alebo iného subjektu. Doklady ohľadom skrytých vád je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu ku dňu uplatnenia reklamácie, množstevné vady je kupujúci povinný vždy doložiť nákladným listom, dodacím listom, reklamačným listom, potvrdením vodiča vozidla dopravcu, prípadne iným relevantným zápisom (písomným dokladom).

6.8. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru nie je daná najmä, ak bola chyba tovaru spôsobená (i) zavinením alebo spoluzavinením kupujúceho a/alebo tretej osoby, (ii) v dôsledku nevhodného skladovania, nevhodnej manipulácie, nesprávnej inštalácie vykonanej kupujúcim, nedostatočnej údržby či neodbornej opravy/úpravy, (iii) nedodržaním podmienok stanovených technickými a bezpečnostnými listami, vrátane použitia výrobku na nevhodný povrchový materiál atď., (iv) v dôsledku vyššej moci, (v) v dôsledku nesprávneho či neodborného použitia, popr. (vi) použitie tovaru pre iný, než obvyklý účel alebo (vii) z dôvodu prirodzeného opotrebenia tovaru, popr. (viii) ak neposkytne kupujúci predávajúcemu potrebnú súčinnosť atď.

6.9. Vady tovaru nie sú dôvodom pre odstúpenie kupujúceho od zmluvy, ibaže by (pre prípad oprávnenej reklamácie) aj po uplynutí 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád kupujúceho predávajúcemu zostali vady neodstránené alebo predávajúci aspoň nezačal kroky smerujúce k ich odstráneniu. Vlastnícke právo k vymeneným náhradným dielom nadobúda predávajúci okamihom uskutočnenej výmeny, ak sa nedohodnú strany inak.
Odstránenie vady bude vykonané tam, kde bude tovar umiestnený, ibaže by predávajúci považoval za vhodné, aby mu chybná časť tovaru bola na výmenu či opravu zaslaná. Montáž a opätovnú inštaláciu tých častí tovaru, kde také úkony vyžadujú špeciálne znalosti, vykonáva predávajúci.

6.10. Ak odovzdá kupujúci predávajúcemu informáciu o existencii vád, ktoré však následne nebudú zistené, popr. nepôjde o vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky s tým spojené náklady, ktoré na strane predávajúceho vznikli.

6.11. Ak nebude dohodnuté inak, znáša kupujúci všetky náklady vzniknuté predávajúcemu na opravu, rozobratie, inštaláciu a prepravu tovaru umiestneného inde, než v mieste určenom v zmluve, alebo, ak nebolo žiadne také miesto stranami dohodnuté, v mieste dodania tovaru.

6.12. Predávajúci zodpovedá iba za prípadnú priamu, skutočnú škodu spôsobenú kupujúcemu preukázaným a zavineným porušením svojich povinností; predávajúci nezodpovedá za (i) nepriamu škodu, (ii) následnú škodu ani (iii) za ušlý zisk. Ak spočíva skutočná škoda vo vzniku dlhu, nemá kupujúci žiadne práva, najmä nemá kupujúci právo, aby ho predávajúci dlhu zbavil ani, aby mu poskytol náhradu. Zavinenia predávajúceho v prípadoch sporu je povinný preukázať kupujúci. Zodpovednosť predávajúceho za škodu podľa tejto zmluvy je obmedzená celkovou maximálnou čiastkou zodpovedajúcou 100% kúpnej ceny tovaru podľa príslušnej dodávky bez DPH. Predávajúci nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za následné alebo nepriame škody. Kupujúci nie je oprávnený voči predávajúcemu uplatňovať žiadne nároky vyplývajúce z výrobných strát, ušlého zisku, straty obchodných kontaktov, z následných alebo nepriamych škôd alebo strát, či už akéhokoľvek druhu (vrátane akejkoľvek škody zo strát zisku z podnikania, obratu, prerušenie podnikania, straty dôveryhodnosti, poškodenie dobrého mena, straty informácií o podnikaní alebo akékoľvek iné finančné straty či ujmy a pod.). Povinnosť predávajúceho na náhradu škody vo väčšom rozsahu ako bola dohodnutá v tomto ustanovení sa vylučuje, a to vo vzťahu k akémukoľvek porušeniu povinnosti na strane predávajúceho, či už zo zmluvy alebo zo zákona.

6.13. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku: Ak kupujúci ďalej predá či inak poskytne tovar/výrobok tretej osobe, kupujúci nahradí predávajúcemu v rámci ich vzájomného vzťahu vyplývajúceho zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, škodu (ujmu) uplatnenú treťou stranou za predpokladu, že je zodpovedný za chybu, ktorá spôsobila vznik zodpovednosti.

Článok VII .: ĎALŠIE OBCHODNÉ DOJEDNANIA

7.1. Znázornenia, miery a hmotnosti v dokumentácii výrobcu, dohodnutých či podnikových normách a potvrdeniach objednávok sú len približné. Odchýlky v rozmeroch, hmotnosti, množstve a vlastnostiach sú prípustné v rámci obchodných obvyklých tolerancií alebo po porovnaní s príslušnými normami.

7.2. Návod na použitie/spracovanie tovaru/výrobkov:

7.2.1. Vzorky, protokoly zo skúšok výrobkov, údaje o zložení a akosti výrobkov, technické informácie, technické listy, bezpečnostné listy, odporúčania a/alebo návody na použitie/spracovanie (všetko ďalej spoločne len "podklady") zodpovedajú najlepším odborným znalostiam predávajúceho a výrobcu, sú u predávajúceho k dispozícii a na požiadanie budú kupujúcemu poskytnuté.

7.2.2. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s podkladmi a postupovať podľa nich. Kupujúci je taktiež povinný zoznámiť s vyššie uvedenými podkladmi všetky tretie osoby, ktoré budú s tovarom akokoľvek manipulovať.

7.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonať vždy vlastnú skúšku pred použitím tovaru/výrobku za účelom zistenia konkrétnych podmienok jeho použitia a spracovania.

7.2.4. Odporúčania externých pracovníkov/poradcov predávajúceho, ktoré sa odchyľujú od uvádzaných písomných údajov v podkladoch, nie sú smerodajné a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.2.5. Údaje o spotrebe sa opierajú o hodnoty získané dlhodobými skúsenosťami, avšak majú len informatívny charakter a preto nemožno pri rozdielnych konkrétnych spotrebách od predávajúceho uplatňovať žiadne nároky na akúkoľvek formu plnenia, náhrady, škody či ujmy.

7.2.6. Predávajúci týmto výslovne upozorňuje, že pre prípad, že si kupujúci nevyžiada technické listy a bezpečnostné listy v listinnej podobe, nájde potrebné informácie na nasledujúcich webových stránkach:
Priebežná aktualizácia technických listov produktov tesa je k dispozícii na www.tesa.sk
Bezpečnostné listy produktov tesa poskytne zákaznícky servis predávajúceho na vyžiadanie.


7.3. (I) Obaly a (ii) Likvidácia obalov a odpadu:

7.3.1. Predávajúci dodáva tovar výhradne na paletách typu EUR. Vratný obalový materiál musí byť vrátený predávajúcemu výmenou pri dodaní tovaru v nepoškodenom, použiteľnom stave, pokiaľ sa strany písomne nedohodli inak. Nevrátené palety je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť bez zbytočného odkladu, a to podľa obvyklých cien stanovených podľa aktuálnych cenníkov predávajúceho.

7.3.2. Pri likvidácii obalov, odpadov z obalov a odpadu z tovaru sú predávajúci aj kupujúci povinní postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný, v súvislosti s likvidáciou obalov, odpadov z obalov a odpadu z tovaru, postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podľa inštrukcií predávajúceho (najmä: (i) etikety výrobku, (ii) bezpečnostné listy a (iii) pokyny v technických listoch). Ak nebude kupujúci postupovať pri likvidácii obalov, odpadov z obalov a odpadu z tovaru vyššie uvedeným spôsobom, plne zodpovedá predávajúcemu za prípadnú škodu, ktorá mu v súvislosti s týmto vznikne a je povinný túto škodu predávajúcemu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu uhradiť.

Článok VIII.: OCHRANA INFORMÁCIÍ, ĎALŠIE UJEDNANIA

8.1. Všetky technické nákresy a dokumenty vzťahujúce sa k tovaru či k jeho výrobe, predkladané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane pred uzatvorením zmluvy alebo po ňom, zostávajú vlastníctvom predkladajúcej strany. Technické nákresy, technická dokumentácia a ostatné technické informácie prevzaté niektorou zmluvnou stranou nesmú byť bez súhlasu druhej zmluvnej strany použité na iný účel, než na aký boli predkladajúcou stranou určené.

8.2. Strany sú povinné zabezpečiť utajenie od druhej strany získaných dôverných informácií obvyklým spôsobom, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti zmluvy. Strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií tiež svojimi zamestnancami, zástupcovia, ako aj inými spolupracujúcimi tretími osobami, ak im takéto informácie boli s predchádzajúcim súhlasom druhej strany poskytnuté. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo strán označené ako verejné. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany v rozsahu a za podmienok nevyhnutných na riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

8.3. Kupujúci nie je v žiadnom prípade oprávnený konať v mene predávajúceho alebo na jeho účet. Kupujúci je povinný plne rešpektovať a chrániť obchodné meno, značku a práva duševného vlastníctva predávajúceho a/alebo jeho dodávateľa, najmä ochranné známky, priemyselné a úžitkové vzory aj ďalšie práva nepožívajúce priamu zákonnú ochranu (know how, logo a pod.), a to aj po ukončení zmluvného vzťahu.

8.4. Reklama predávajúceho nie je pre vzťahy medzi stranami upravenými podľa zmluvy návrhom na uzavretie čiastkového či akéhokoľvek dojednania.

8.5. Mlčanie, ústna forma dojednania alebo konkludentné súhlasy, ako prejavy vedúce k uzavretiu čiastkového či akéhokoľvek dojednania, sú vylúčené.

8.6. Ak sa zmenia po uzavretí zmluvy okolnosti do takej miery, že sa plnenie podľa zmluvy stane pre niektorú zo zmluvných strán obtiažnejšie, nemení to nič na povinnosti splniť dlh.

8.7. V prípade zmluvy sa nejedná o tzv. zmluvu uzatváranú adhéznym spôsobom.

Článok IX .: RIEŠENIE SPOROV

9.1. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.2. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie sporov vzniknutých na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a prispieť k ich vyriešeniu najmä konaním zodpovedných osôb alebo iných poverených subjektov. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu, má každá zo zmluvných strán právo uplatniť svoj nárok na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Článok X .: VYHLÁSENIE KUPUJÚCEHO, UPOZORNENIE

10.1. VYHLÁSENIE KUPUJÚCEHO: Hore uvedené obchodné podmienky som čítal, plne som im porozumel a plne súhlasím s ich obsahom.

10.2. VYHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO: Vezmite, prosím, na vedomie nasledujúce: Kvalita výrobkov tesa je priebežne testovaná na najvyššom možnom stupni a výrobky tesa sú tak pod prísnou kontrolou. Všetky informácie a odporúčania sú poskytované s naším najlepším vedomím, založenom na našich skúsenostiach z praxe. Avšak predávajúci, výrobca ani akýkoľvek iný dodávateľ produktov tesa neposkytuje kupujúcemu ani žiadne tretej osobe žiadnu konkrétnu alebo inú priamo neurčenú záruku za vhodnosť použitia výrobkov tesa na účely, ktoré neboli výslovne vopred a písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami (medzi predávajúcim a kupujúcim). Z tohto dôvodu je kupujúci výlučne a sám zodpovedný za rozhodnutie, či je výrobok tesa vhodný ku konkrétnemu použitiu a tiež spôsobu jeho použitia v prípade, že produkt zodpovedá vlastnostiam a funkčným charakteristikám, ktoré boli zmluvnými stranami konkrétne dohodnuté. S ohľadom na uvedené predávajúci odporúča, aby sa kupujúci s takými otázkami obracal na technikov tesa, ktorí kupujúcemu poskytnú príslušné informácie. Predávajúci nezaručuje, že výrobky tesa spĺňajú súčasné alebo budúce potreby či ciele kupujúceho a kupujúci preberá výhradnú zodpovednosť za použitie, výber a/alebo vhodnosť výrobkov tesa pre svoje potreby a/alebo ciele.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.1.2016 Zmluvné vzťahy vzniknuté odo dňa účinnosti týchto obchodných podmienok sa riadia výlučne týmito obchodnými podmienkami.

Aktualizované dňa 26.5.2020