Zamestnanci_RandD-002_72dpi-1

Členstvá

Ako súčasť priemyslu lepiacich pások spolu s ostatnými firmami v tomto sektore pokladáme za svoj cieľ kreatívne formovať technické normy, trendy na trhu a právne regulácie. Preto sme členom týchto organizácií.

Afera

Spoločnosť tesa je členom asociácie Afera – Európskej asociácie pre lepiace pásky Jej členmi sú výrobcovia, dodávatelia surovín, strojov a konvertorov (ako sú tlačiarne, rezačky, vysekávače a laminátory lepiacej pásky) a národné organizácie pre pásky.

tesa je členom asociácie Afera

Európska asociácia pre lepiace pásky (Afera) je nezisková obchodná asociácia zastupujúca záujmy najlepších podnikov a organizácií v rámci hodnotového reťazca lepiacich pások. Jej členmi sú výrobcovia, dodávatelia surovín, strojov a konvertorov (ako sú tlačiarne, rezačky, vysekávače a laminátory lepiacej pásky) a národné organizácie pre pásky. Afera má vyše 50-ročnú históriu skúseností, pretože slúži ako hlas európskeho priemyslu lepiacich pások, angažuje svoju rastúcu členskú základňu v rámci podujatí na vytváranie sietí a vzdelávacích akcií, európskych a medzinárodných projektov štandardizácie testovacích metód a trhových a technických údajov a informačných zdrojov. Afera je aj európsky vedúci propagátor lepiacej pásky pred tradičnými mechanickými spojovacími prvkami a mokrými lepidlami pre väčšinu inovačných spájacích a upevňovacích riešení pre konštruktérov, technikov a výrobcov v každom mysliteľnom odvetví.

Viac o asociácii Afera

Globálna dohoda

Od roku 2006 je tesa členom Globálnej dohody.

Spoločnosť tesa podporuje Globálnu dohodu OSN.

Vďaka Globálnej dohode OSN veríme, že je možné vytvoriť trvalo udržateľnú a inkluzívnu globálnu ekonomiku, ktorá ľuďom, komunitám a trhom prináša trvalé výhody. To je naša vízia.
Za týmto účelom Globálna dohoda OSN podporuje spoločnosti, aby:

  • podnikali zodpovedne prostredníctvom zosúladenia svojich stratégií a činností s Desiatimi princípmi ľudských práv, práce, životného prostredia a protikorupčných opatrení;
  • vykonávali strategické kroky na stanovovanie širších spoločenských cieľov, ako sú napríklad pripravované Ciele udržateľného rozvoja OSN, s dôrazom na spoluprácu a inovácie.

Viac o Globálnej dohode

IVK

Nemecká asociácia pre lepidlá je na svete najväčšia a vďaka svojmu širokému portfóliu služieb súčasne vedúca národná organizácia na poli adhéznych spájacích technológií.

tesa je členom spolku IVK

Nemecká asociácia pre lepidlá stráži technické, politické a hospodárske záujmy vyše 120 nemeckých výrobcov lepidiel, surovín a pások, ako aj dôležitých systémových partnerov a vedeckých inštitúcií.
Nemecká asociácia pre lepidlá je na svete najväčšia a vďaka svojmu širokému portfóliu služieb súčasne vedúca národná organizácia na poli adhéznych spájacích technológií.
Nemecký priemysel lepidiel, tesnení a pások, ktorý tvoria najmä malé a stredné podniky, má ročný obrat vyše 3,5 miliardy eur. Rastúce používanie adhéznych spájacích technológií takmer v každom priemyselnom odvetví vytvára pridanú hodnotu, ktorá predstavuje viac ako 370 miliárd eur.

PSTC

Rada pre pásky citlivé na tlak (PSTC) je nezisková severoamerická obchodná asociácia pre výrobcov pások a ich partnerských dodávateľov, so 60-ročnou históriou, ktorej cieľom je pomáhať v tomto odvetví pri zachovaní kvality tlakovo citlivých lepiacich pások na globálnom trhu.

tesa je členom rady PSTC

Rada pre pásky citlivé na tlak (PSTC) je nezisková severoamerická obchodná asociácia pre výrobcov pások a ich partnerských dodávateľov, so 60-ročnou históriou, ktorej cieľom je pomáhať v tomto odvetví pri zachovaní kvality tlakovo citlivých lepiacich pások na globálnom trhu.
Rada PSTC vzdeláva a školí, úzko spolupracuje s americkou Agentúrou na ochranu životného prostredia (EPA) v oblasti predpisov upravujúcich ovzdušie, s Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) ohľadom predpisov upravujúcich zamestnávanie, s Americkou spoločnosťou pre testovanie a materiály (ASTM) a s ďalšími globálnymi obchodnými organizáciami s cieľom harmonizovať spôsoby testovania. Metódy rady PSTC na testovanie pások zaisťujúce kontrolu kvality lepiacich pások sú celosvetovo uznávané. Rada PSTC monitoruje aj legislatívne a regulačné aktivity a podporuje trvalo udržateľné a zodpovedné výrobné postupy prostredníctvom Programu certifikácie zodpovedných výrobcov pások.

Viac o rade PSTC