Μείωση των εκπομπών

Μείωση των εκπομπών

Για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον

Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και η επιτάχυνση της θετικής αλλαγής αποτελούν κεντρικά στοιχεία της δέσμευσής μας. Η αποστολή μας να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές περιλαμβάνει διαδικασίες ανάντη και κατάντη καθώς και τη δική μας παραγωγή. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βασικός πυλώνας της δέσμευσής μας. Από το 2020, προμηθευόμαστε το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με βάση τα ορυκτά, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εφαρμόζουμε τεχνολογίες που είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στη διατήρηση των πόρων και της ενέργειας και των εκπομπών.

Οι κύριοι στόχοι βιωσιμότητάς μας για το 2030

  • Κλιματικά ουδέτερη παραγωγή (Πεδία εφαρμογής 1 και 2) έναντι του έτους βάσης 2018.
  • Οι έμμεσες εκπομπές της αλυσίδας εφοδιασμού μας θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 20% (Πεδίο εφαρμογής 3) σε σύγκριση με το έτος βάσης 2018.