Συνένωση χαρτιού

Συνήθως χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες κατασκευής χάρτου.