Μονωτικές ταινίες

Χρησιμοποιούνται για τη μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων και άλλων υλικών που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα.