Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από κοινού υπεύθυνα για τη διαχείριση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως πρωταρχική ευθύνη τη στρατηγική διαχείριση του Ομίλου, την κατανομή των πόρων, τη δημοσιονομική λογιστική και την υποβολή εκθέσεων, τη διαχείριση του κινδύνου και τον εταιρικό έλεγχο.

Διοικητικό Συμβούλιο της tesa SE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της tesa SE αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία εκλέγονται από τους παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους στην ετήσια συνεδρίαση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Στο τέλος της θητείας τους, είναι επιλέξιμοι για επανεκλογή. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg