Ταινίες θωράκισης

Ενθυλάκωση ευαίσθητων οργανικών και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών συσκευών για την αποτροπή της οξείδωσης και της διείσδυσης ατμών.