Μη υφάνσιμες ταινίες

Οι μη υφάνσιμες ταινίες χρησιμοποιούνται συνήθως για εφαρμογές δεματοποίησης καλωδίων ή συρμάτων.